Thiết bị điện ABB

Tụ Bù Capacitor ABB CLMD13-440-70
13,777,000 ₫ 15,308,000 ₫
Tụ Bù Capacitor ABB CLMD13-440-60
12,384,000 ₫ 13,760,000 ₫
Tụ Bù Capacitor ABB CLMD13-440-45
8,400,000 ₫ 9,352,000 ₫
Tụ Bù Capacitor ABB CLMD13-440-50
10,062,000 ₫ 11,180,000 ₫
Tụ Bù Capacitor ABB CLMD13-440-40
8,094,000 ₫ 8,944,000 ₫
Tụ Bù Capacitor ABB CLMD13-440-30
7,120,000 ₫ 7,912,000 ₫
Tụ Bù Capacitor ABB CLMD13-440-25
5,089,000 ₫ 5,654,000 ₫
Tụ Bù Capacitor ABB CLMD13-440-20
4,818,000 ₫ 5,353,000 ₫
Tụ Bù Capacitor ABB CLMD13-440-10
3,057,000 ₫ 3,397,000 ₫

Lọc sản phẩm

Thương hiệu